آموزش

نقش پوشش ها در پیشــرفت فناوریها برای کاربرد در صنایع مختلف قابل ملاحظه است. در این زمینه تلاشهای زیادی برای افزایش عمر اجزا در محیطهای با شــرایط کاری شدید صورت گرفته است. از جمله این شرایط می توان به خوردگی، اکسیداسیون دمای بالا و سایش اشاره کرد.

امروزه کاربرد پوشش های سخت برای بهبود خواص سایشــی ابزارها ( ابزارهای شکل دهی فلزات و ابزارهای برشــی مانند هاب ها و شــیپرهای دنده زنی، (قالب ها) مانند قالب های فورج، اکســتروژن، دایکاست و تزریق پلاستیک)، اجزای ماشــین آلات (مانند پره ها، شیرآلات، بلبرینگها و یاتاقانها) و قطعات مورد اســتفاده در صنایع مختلف (قطعات مورد استفاده در صنایعی همچــون خودروســازی، نفت و گاز، پمپها، نســاجی، صنایع ســاختمان و غیره) در حال افزایش اســت. به طوری کــه در طی دهه اخیر تعداد مواد، ســاختارها، ترکیب و کاربردهای جدید به طور ملموســی افزایش یافته اســت. بنابراین نمی توان ماشین کاری قطعات سخت در سرعت های بالا و در محیط خشک را بدون استفاده از پوشــش های محافظ سخت و با دوام تصور کرد.

در شکل زیر کاربرد نانو پوشش ها در صنایع مختلف به اختصار نشان داده شده است.

کاربرد نانو پوشش ها در صنایع مختلف - رویال پوشش پیشرو.

گروه مهندسی رویال پوشش پیشرو در جهت آشنایی مخاطبین خود با مفاهیم پوشش دهی، کاربردهای متنوع و رویدادهای مرتبط اقدام به انتشار مطالب آموزشی در این حوزه می نماید. با ما در ارتباط باشید.