مقالات

آشنایی با مفاهیم پوشش دهی و دانلود مقالات مرتبط:

ایجاد پوشش TiN با روش PVD  دانلود
دانلود مقاله
ایجاد پوشش  ZrN با روش DC magnetron sputtering  دانلود
دانلود مقاله- رویال پوشش پیشرو
ایجاد پوشش TiCN با روش Arc evaporation  دانلود
دانلود مقاله- رویال پوشش پیشرو
ایجاد پوشش ضد سایش برای قالب های اکستروژن با روش PVD  دانلود
دانلود مقاله- رویال پوشش پیشرو
تأثیر ضخامت پوشش TiAlN ایجاد شده با روش PVD بر روی استحکام سایشی  دانلود
دانلود مقاله- رویال پوشش پیشرو